THAI NR
  E-Magazine facebook
corner corner
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

17-8-2018
กิจกรรม “เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสการลงทุนสู่ภาคใต้ตอนล่าง”
21-8-2018
ประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้ง
23-8-2018
ประชุมเพื่อจัดทำท่าทีด้านการค้าบริการ และการลงทุน ภายใต้ความตกลง RCEP
23-8-2018 ถึง 25-8-2018
Business Matching JC เศรษฐกิจ ไทย – จีน
28-8-2018
The 1st Global Natural Rubber Development (Guangzhou) Forum

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon EXPOBOR 2018    new

icon ผลกระทบและโอกาสสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ จากนโยบายทางการค้าจีน – สหรัฐฯ   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “Your Trash Is My Treasure - Rubber Killer®”   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “ฮัก” HUG Local ล้านนา สไตล์ HUG LOCAL MADE LATEX FOAM   

icon ตลาดผลิตภัณฑ์ยางในฮังการี-Rubber products market in Hungary   


Google

 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 17 สิงหาคม 2561 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %)  42.99 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  44.69 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 16 August 2018 (in US cents/kg):   TRA: STR20 135.90| RSS3   147.93 GAPKINDO: SIR20   N.A.MRE: SMR20   134.10 RTAS: TSR20 134.60 |RSS 3    146.60VRA: SVR10 135.00 | ARDC: CSR10 N.A.

        นิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

ยางพารา พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน  ข้อมูลภาพรวมยางพาราไทย ปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 22.95 ล้านไร่ เนื้อที่กรีด 19.22 ล้านไร่ ผลผลิต 4.51 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 620,000 ตัน และส่งออก(ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ยางแท่งและอื่นๆ) 3.19 ล้านตัน (ที่มาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) แหล่งปลูกยางและโรงงานแปรรูปยางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งปลูกยางอันดับสองของประเทศ และเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางจำนวนมาก ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดสงขลา และยังเป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของประเทศ

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “ Thailand Rubber Innovation Expo 2018 : Rubber is Life ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกิจกรรมในงานได้แก่ การนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมยางพารา การประกวดนวัตกรรมยางพาราและ Business Idea นวัตกรรมยางพารา การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา และการประชุมทางวิชาการด้านนวัตกรรมยางพารา

นิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของจังหวัด สร้างมูลค่าเพิ่มของยางพารา  ลดผลกระทบจากกรณีราคายางตกต่ำ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ

สมาคมยางพาราไทยยินดีสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว โอกาสนี้สมาคมยางพาราไทยจะเข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการฯ และใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   กรกฏาคม  2561     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 3/2561
icon 10  สิงหาคม  2561
ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 กรมควบคุมมลพิษ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วม..
22nd Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) and 24th Assembly of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)
icon 4  สิงหาคม  2561
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม  Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) ครั้งที่ 22 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และประชุม Assembly of the ASEAN Rubber Business ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2561
icon 25  กรกฏาคม  2561
สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
TOCOM และสมาชิกเข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 25  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:00 น. Mr. Tetsuo Hirata (TOCOM), Ms. Hiroko Seto from (TOCOM) , Mr. Hiroshi Okuyama (Nissan Securities), Mr. Masami Aratake (Okato Shoji), Mr. Jiong Gu (Yutaka Shoji) and Mr. Leon Hon (Okachi Hong Kong) เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย และนำเสนอข้อมูล แล้วยังเป็นการก..
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก
icon 23  กรกฏาคม  2561
ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่โครงการ โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น และจัดประชาพิจารณ์ หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 ..
22nd Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) and 24th Assembly of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)
icon 4  สิงหาคม  2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2561
icon 25  กรกฏาคม  2561
TOCOM และสมาชิกเข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 25  กรกฏาคม  2561
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก
icon 23  กรกฏาคม  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon  3  สิงหาคม  2561
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon  19  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ YBrs. Ir Dr. Mohd Shahreen Zainooreen Madros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมก..
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon  18  พฤษภาคม  2561
ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” โดยนายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมนั..
บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon  15  พฤษภาคม  2561
Mr. Sochiro Onishi ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดอีกจำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร..
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018
icon  11  พฤษภาคม  2561
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018 ณ สนาม Bangkok Golf Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก..
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon 19  กรกฏาคม  2561
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 18  พฤษภาคม  2561
บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 15  พฤษภาคม  2561
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018
icon 11  พฤษภาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
    iconข่าวยางพาราทั้งหมด
icon “เสาหลักนำทางยางพารา” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  new 13  สิงหาคม  2561
icon กสก. พร้อมจัดอบรมปรับเปลี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสู่อาชีพใหม่ เผยยอดสมัครกว่า 9 พันรายแล้ว  new 13  สิงหาคม  2561
icon สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด เตรียมออกสินค้ายางพาราตัวใหม่ เน้นรูปแบบทันสมัยตอบสนองผู้บริโภคในการใช้งานและสร้างความแตกต่างทางการตลาด  new 13  สิงหาคม  2561
icon “สมคิด”ปาฐกถาแจงนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรดันสหกรณ์ 777 แห่ง   10  สิงหาคม  2561
icon กยท. เปิดบ้านเจรจาซื้อขายยางร่วมบริษัทจีน ส่งสัญญาณแนวโน้มการค้ายางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น   9  สิงหาคม  2561
 
thai nr thai nr


Full Screen   Full Screen     
 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard แนะนำชี้เป้า เครื่องอัดยาง ถังอัดยาง เครื่องผสมแป้ง พาเลทเหล็ก ไม้ไผ่ มือสองราคาถูก คุณจา 0 6 10  สิงหาคม  2561
webboard Istanbul Rubber Industry Fair #10 ADMIN 0 26 10  กรกฏาคม  2561
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีการติดของยาง" ประชาสัมพั 0 24 9  กรกฏาคม  2561
webboard งาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด "เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม" ADMIN 0 16 25  มิถุนายน  2561
webboard งานสัมมนาฯ “ก้าวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย”- Inter Plas Thailand 2018 BITEC ADMIN 0 18 13  มิถุนายน  2561
webboard !เปิดอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าเศษยาง 20 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพั 4 43 4  มิถุนายน  2561
webboard ไทยแลนด์รับเบอร์พาวิเลียน ณ งานแสดงสินค้าด้านยาง "แอฟริการับเบอร์ เอกโป แอนด์ ซัมมิท 2018" รับเบอร์ เ 0 43 3  พฤษภาคม  2561
webboard งานประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยน ADMIN 0 22 9  เมษายน  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน ประชาสัมพั 2 68 4  เมษายน  2561
webboard วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย กับนโยบายการยางแห่งประเทศไทย เรื่องการควบคุมโควต้าส่งออกยางพารา เซราะกราว 0 57 30  มีนาคม  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ส่งเอกสารไปจีน ฮ่องกง ไต้หวัน 350 บาท/ 0.5 กิโลกรัม สำหรับหน่วยงานธุรกิจ Pisit 0 1 14  สิงหาคม  2561
webboard รับซื้อต้นยางพาราเหมาสวน ชมพู่ 0952507822 0 27 23  มิถุนายน  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยาง จ.ราชบุรี ชัย 1 21 6  มิถุนายน  2561
webboard ขายไม้ยางพารา 33 ไร่ ปลูก 30 ปี จ.สุราษ โทร 088 5446908 คุณอีต 0 17 30  พฤษภาคม  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยางพาราจำนวนมาก STEP 0 20 26  พฤษภาคม  2561
webboard เครื่องรีดยางเครฟ120,000 ไชยา 0 72 11  พฤษภาคม  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยางพารา จ.ระยอง ติดต่อ 081 9402663 Chum 0 19 11  พฤษภาคม  2561
webboard ผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูชิ้นส่วนปยาง ตามแบบแม่พิมพ์ Thai Elastopart 1 64 21  กุมภาพันธ์  2561
webboard อยากได้เครืองรีดยางแครปมือสองครับ 1 127 9  กุมภาพันธ์  2561
webboard รับสมัครนักวิจัยเเละพัฒนายางด่วนมากกกก อมตะนคร ชลบุรี รับสมัครนั 2 63 6  กุมภาพันธ์  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com