E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 37.16 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 39.89 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   COVID-19 ผลกระทบกับอุตสาหกรรมยาง

ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา มีวิกฤตการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นควันไฟป่าในออสเตรเลีย ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลก วิกฤตฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายเมืองทั่วโลก และสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งตรวจพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น "การระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic)" แม้มีข่าวดีจากจีนที่สถานการณ์เริ่มทรงตัว แต่การแพร่ระบาดในประเทศอื่นนอกจีนกลับขยายไปมากกว่า 60 ประเทศ โดยข้อมูล ณ 9 เม.ย. 63 มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 1.5 ล้านราย เสียชีวิต 88,502 ราย สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 2,369 ราย เสียชีวิต 30 ราย (EOC-DDC Thailand ณ วันที่ 8 เม.ย. 63 เวลา 23.00 น.) ประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรกมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันสูงถึงกว่า 2 ใน 5 ของโลก ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีความวิตกกังวลจากการระบาดนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สังคมและเศรษฐกิจโลก ทั้งภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมต่างๆ ในวงกว้าง หากไม่มีการดูแลจัดการ และการควบคุมที่ดีได้โดยเร็ว

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้ยางโลก โดยส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและการหยุดชะงักของตลาด การชะลอการส่งมอบและแผนการผลิต รวมทั้งการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงของผู้ประกอบการ โดยสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติคาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติโลกปี 2020 จะเพิ่มขึ้น 2.7 % เป็น 14.18 ล้านตัน ส่วนความต้องการใช้ยางโลกปี 2020 จะเพิ่มขึ้น 1.2 % เป็น 13.82 ล้านตัน จากการหยุดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สมาคมยางพาราไทยตระหนักถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกทั้งอุตสาหกรรมยางยังได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแห้งแล้งด้วย  โดยประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีน มาเลเซีย  สหรัฐฯ และญี่ปุ่นในสัดส่วนที่สูงถึง 40% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นการที่ตลาดซบเซายาวนาน รวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดด่านนำเข้าและส่งออกของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สมาคมยางพาราไทยได้เร่งดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งไทยและมาเลเซีย รวมทั้งเข้าพบท่านกงสุลมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อขอให้ทางรัฐบาลไทยและมาเลเซียอนุญาตเปิดด่านเข้าออกเพื่อขนส่งสินค้าเป็นปกติ  นอกจากนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ยางพาราจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านยางพาราจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหากับศูนย์ดังกล่าวโดยตรง

สุดท้ายนี้ กระผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ โดยเฉพาะทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ด้วย และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน


นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  เมษายน  2563     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ครั้งที่ 2” (ประชุมออนไลน์)
icon 12  พฤษภาคม  2563
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ครั้งที่ 2” (ประชุมออนไลน์) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น.  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563
icon 8  พฤษภาคม  2563
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..
ประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน
icon 10  เมษายน  2563
ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. นายเรืองกิตติ์ วัจนาคมกุล นายทวีลาภ ไตรจุฑากาญจน์ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม สมาคมยางพาราไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563
icon 23  มีนาคม  2563
ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดก..
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19
icon 20  มีนาคม  2563
การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฏา การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุม ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563
icon 8  พฤษภาคม  2563
ประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน
icon 10  เมษายน  2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563
icon 23  มีนาคม  2563
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19
icon 20  มีนาคม  2563

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
กยท.จัดงบกว่า 11 ลบ.เตรียมปล่อยสินเชื่อปลอดดบ.เพิ่มสภาพคล่องกลุ่มหมอนยางสู้โควิด-19  new 25  พฤษภาคม  2563
"หอการค้า"ชี้ขยายเคอร์ฟิวส์ฟื้นธุรกิจ-คงพรก.ฉุกเฉิน จับตาสงครามการค้ารอบใหม่-บาทแข็ง  new 25  พฤษภาคม  2563
'เศรษฐกิจไทย' เจ็บหนัก หดตัว 5% แม้ Q2 สถานการณ์คลี่คลาย แต่ยังไม่สามารถฟื้นได้เร็ว  new 25  พฤษภาคม  2563
ส่งออก เม.ย.บวก 2 เดือนต่อเนื่อง สินค้าอาหารมาแรงช่วงโควิด  new 25  พฤษภาคม  2563
‘พาณิชย์’ ลุยปลดล็อคโลจิสติกส์ บก-น้ำ-อากาศ หวังฟื้นส่งออกไทยหลังพ้นโควิด  new 25  พฤษภาคม  2563
วิกฤติลุกลามสู่ 'ภาคการเงิน' มุมมองจากทฤษฎี 'Financial Instability Hypothesis'  new 25  พฤษภาคม  2563
แบงก์ชาติแอฟริกาใต้หั่นดอกเบี้ย 0.50% แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์  new 22  พฤษภาคม  2563
มองโลกหลังโควิด-19 ผ่านมุม 'นักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน นักธรุกิจ' ระดับโลก  new 22  พฤษภาคม  2563
“บีโอไอ”ผ่อนปรนเกณฑ์ส่งเสริมนักลงทุน ขับเคลื่อน ศก.ฝ่าวิกฤติโควิด-19  new 21  พฤษภาคม  2563
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯดิ่งต่ำสุดรอบ 11 ปี เอกชนกังวลสถานการณ์โควิด-19  new 21  พฤษภาคม  2563
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ต้องการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ห้อง Lab ทดสอบยางเเท่ง STR อ้อน 0 10 1  พฤษภาคม  2563
webboard รับซื้อขี้ยางแห้ง ราคาสูง N o k 2 98 8  เมษายน  2563
webboard การเลือกซื้อพันธุ์ยางพารา วิชาญ 0 14 8  เมษายน  2563
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน" ประชาสัมพั 3 54 18  กุมภาพันธ์  2563
webboard อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยียางพื้นฐาน" ADMIN 2 46 27  มกราคม  2563
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ปลูกยางพันธุ์อะไรดี สุชล 0 6 8  เมษายน  2563
webboard รับผลิตพาเลทไม้เบญจพรรณ สำหรับรองยางแท่ง เพื่อการส่งออก คุณโจว 0 11 6  เมษายน  2563
webboard รับขนส่ง ยางแผ่น ยางแท่ง อิสาน ตะวันออก ภาคใต้ เอเอแอล โล 1 22 9  มีนาคม  2563
webboard ขายยางเครป,ยาง compound A,B และซ่อมสร้างเครื่องจักร ยางพาราทุกชนิด psc.r 1 42 17  กุมภาพันธ์  2563
webboard มือสอง18นิ้วขึ้นไป nakint 0 26 10  กุมภาพันธ์  2563
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com